Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu urządzanego przez REMEX sp. z o.o..

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://bestlaminate..pl/

3. Konkurs rozpocznie się 01 czerwca 2024 roku i zakończy się w dniu 30 czerwca 2024 roku.

4. Organizatorem Konkursu jest REMEX sp. z o.o.

5. Fundatorem nagród jest REMEX sp. z o.o.

6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

7. Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu.
c. zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu.

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.


II. Zasady konkursu
1. W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników jednego zwycięzcy, którego zadanie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję.

4. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia zamontowanych paneli zakupionych w firmie REMEX sp. z o.o. na adres [email protected]

5. Zgłoszenie emailowe musi zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę podłogi. Chcemy dowiedzieć się więcej na temat Twojego projektu. Przesyłając zgłoszenie opisz w paru zdaniach swój projekt. Zdjęcie musi być wysokiej rozdzielczości i jak najlepszej jakości.

6. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:
a. Uczestnik akceptuje Regulamin;
b. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy konkursowej bez wynagrodzenia;
c. Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy zadaniu konkursowym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;
d. przysługują mu jako twórcy odpowiedzi, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;
e. przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;
f. osoba trzecia będąca autorem zdjęcia, grafiki, przeniosła nań całość praw autorskich majątkowych i zapewniła, że nie będzie wykonywać przysługujących jej autorskich praw niemajątkowych, w szczególności wyraziła zgodę na publikowanie zdjęć bez podawania informacji o autorze oraz na modyfikowanie zdjęcia bez jego nadzoru - jeśli to autorem zdjęcia zgłoszonego nie jest Uczestnik.

7. Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe do Projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), przenosi na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (zależnych) doń, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzani a ich treścią bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących: kopiowanie i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową; rozpowszechniania i emitowania, w szczególności na billboardach, ulotkach, plakatach, w prasie i w sieci Internet oraz jako wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe.

8. Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują prawa do wykonywania autorskich praw niemajątkowych do pracy/projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), zezwala nieodwołalnie, na modyfikowanie przez Organizatora utworu, w szczególności na dokonywanie wykreśleń i zmian, włączanie do utworu treści pochodzących od Organizatora lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Uczestnika jako autora.


III. Zasady przyznawania nagród
1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: nagroda pieniężna w wysokości 300zł brutto przesłana na wskazane konto bankowe.

2. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez Komisje; uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.07.2024 do godziny 16:00; uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną o tym poinformowani telefonicznie oraz emailowo

4. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia podatkowych obowiązków identyfikacyjnych, tj. co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i podania numeru konta bankowego.

5. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia danych osobowych i podania danych do przelewu

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania, numeru konta bankowego, oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.