Home Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

przez bestlaminate

RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest firma REMEX sp. z o.o. z siedzibą  w miejscowości Wola przy ul. Międzyrzeckiej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215150, i posiadającą numer identyfikacji NIP: 646-265-17-46, 
 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust.l lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące  w realizacji usługi, 
 3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, ponadto informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zleceniem wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, 
 4. Posiada Pani/Pan/Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 5. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 
 6. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. 
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego  
  i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 8. Zgromadzonych danych osobowych naszych klientów nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 9. Nieustannie doskonalimy i prowadzimy prace nad naszym serwisem internetowym, starając się, aby bezpieczeństwo zakupów było priorytetem. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. 
 10. Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię szyfrowania, taką jak Secure Sockets Layer (SSL), w celu ochrony Twoich danych osobowych podczas przesyłania danych. SSL szyfruje informacje dotyczące zamówienia, takie jak Twoje imię, adres i informacje o płatnościach. Nasze centrum obsługi klienta oraz sklep również działają w ramach prywatnej, bezpiecznej sieci. Należy jednak pamiętać, że e-mail nie jest szyfrowany i nie jest uważany za bezpieczny sposób przesyłania informacji o karcie kredytowej. 

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane są przetwarzane:

 1. na podstawie zawartej z Tobą umowy,
 2. na podstawie Twojej zgody,
 3. jeżeli jako Administrator będziemy posiadać prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia roszczeń),
 4. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów w jakich zostały zebrane, w szczególności są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu funkcjonalności założonego konta w sklepie, 
 2. w celu realizacji zawartej umowy, 
 3. w celu rozpatrzenia reklamacji,
 4. w celu wysyłania newsletterów. 

3. Prawa podmiotu danych. 

a. prawo dostępu do danych: Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych. 

b. prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, których możesz od nas żądać  to dane, które nam przekazałeś. 

c. prawo do poprawiania danych: Jeżeli mamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.

d. prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:

 – złożone, a niezrealizowane zamówienie 
 – zaległość w płatnościach 
 – toczący się spór sądowy 
 – zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych 

e. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu bestlaminate.pl. Administrator wówczas zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. 

f. prawo do niewyrażenia zgody marketingowej: Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych (np. newsletterów).

g. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:  
 – nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu bestlaminate.pl, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 – jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności, 
 – jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych, 
 – jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia. 

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes UODO, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

4. Sposoby realizacji przysługujących praw.

a. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw w zakresie danych osobowych napisz do nas na adres: [email protected] lub skontaktuj się z infolinią pod numerem telefonu: 794 139 100 lub 32 216 48 16. 

b. Administrator danych osobowych, dbając o zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym możesz się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected] 

5. Jak wykorzystujemy Twoje w celach marketingowych?

 1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Newslettery wysyłamy do Ciebie na podstawie zawartej z Tobą Umowy. 
 2. Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu. 
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: 
  a. adres mailowy,
  b. imię i nazwisko,
  c. adres,
  d. numer telefonu.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami w celu realizacji usług marketingowych, w tym firmom umożliwiającym dystrybucję cyfrowych materiałów marketingowych. 
 5. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe, nie będą sprzedawane ani nie będą przekazywane firmom zewnętrznym. 
 6. W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych. 
 7. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponieważ listy klientów są często przygotowywane znacznie wcześniej przed ofertą (czasami kilka miesięcy przed dokonaniem oferty), możesz nadal otrzymywać niektóre oferty po wysłaniu nam prośby o niekorzystanie z Twoich informacji do określonych celów marketingowych. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie w udzieleniu nam czasu na zrealizowanie Twojej prośby. Jeśli wybierzesz napisanie do nas, prosimy o podanie swojego imienia, adresu i numeru kontaktowego, oraz oznaczenie w treści  jednego z poniższych:
  a. “BRAK OFERT EMAIL” (jeśli nie chcesz otrzymywać ofert pocztą mailową); 
  b. “BRAK OFERT TELEFONICZNYCH” (jeśli nie chcesz otrzymywać ofert telefonicznie); 
  c. “BRAK OFERT TELEFONICZNYCH LUB EMAIL” (jeśli nie chcesz otrzymywać żadnej).
 8. W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, a co za tym idzie nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych. 
 9. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów w sklepie internetowym?

 1. W celach zakupu przez Internet przetwarzamy dane na podstawie zawartej z Tobą umowy sprzedaży. 
 2. Klient może realizować zakupy online rejestrując konto w sklepie internetowym bądź bez zakładania konta. 
 3. Każde indywidualne zamówienie jest potwierdzane emailem na podany przez Ciebie adres mailowy, natomiast w celu zrealizowania zamówienia niestandardowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. 
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in: 
  a. zamówienia, w tym przesyłania informacji o statusie dostawy, 
  b. zwrotów,
  c. wymian,
  d. płatności,
  e. zgłoszeń gwaranacyjnych i reklamacji.
 5. W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
  a. adres mailowy,
  b. imię i nazwisko,
  c. adres,
  d. numer telefonu,
  e. NIP,
  f. adres dostawy, 
  g. adres IP Użytkownika, 
  h.informacje na temat płatności i historię płatności, 
  i. informacje na temat zamówienia. 
 6. Jeżeli posiadasz konto, w celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
  a. adres mail, 
  b. imię i nazwisko, 
  c. adres, 
  d. numer telefonu, 
  e. NIP,
  f. adres dostawy, 
  g. informacje na temat płatności i historię płatności,  
  h. informacje na temat zamówienia, 
  i. ID klienta,
  j. historię zakupów. 
 7. Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przekazane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, podmioty świadczące usługi obsługi płatności). 
 8. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny okres od dnia, w którym skorzystałeś z usługi zakupu online.
 10. Przelewy elektroniczne w naszym sklepie internetowym są obsługiwane przez serwis imoje.pl oraz przez bank BNP Paribas (raty), które wykorzystują bezpieczne logowanie SSL. 
 11. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Twoje konto w sklepie bestlaminate.pl

 1. W celu prowadzenia Twojego konta w naszym sklepie internetowym będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  a. adres mail, 
  b. imię i nazwisko, 
  c. adres, 
  d. NIP, 
  e. numer telefonu, 
  f. adres dostawy, 
  g. ustawienia konta, historię zakupów, 
  h. informację na temat dostawy, 
  i. historię płatności, 
  j. adres IP, 
  k. ID klienta. 
 2. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś przy zakładaniu konta. 
 3. Informujemy, iż w każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzonych nam podczas zakładania konta. Wycofanie zgody równoznaczne jest z usunięciem konta z naszego sklepu internetowego. 
 4. Usunięcie Twoich danych osobowych nastąpi po usunięciu konta użytkownika. 
 5. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. W jakich celach będziemy się z Tobą kontaktować? 

 1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:
  a. odpowiedzi na Twoje pytania
  b. przedstawienia oferty, 
  c. obsługi procesu reklamacji, 
  d. zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów, 
  e. odpowiedzi na pytania techniczne, 
  f. bieżącej obsługi zamówienia. 
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.:
  a. adres mail, 
  b. imię i nazwisko, 
  c. adres, 
  d. NIP,
  e. numer telefonu,
  f. adres dostawy, 
  g. ustawienia konta, historię zakupów, 
  h. informację na temat dostawy, 
  i. historię płatności, 
  j. całą korespondencję na dany temat. 
 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami do realizacji celów o których mowa wyżej. 
 4. Wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencję będziemy przechowywać przez przez niezbędny okres od dnia, w którym otrzymano powyższe dane. 
 5. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania. 

9. Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych:

 1. Pamiętaj, że: 
  a. Twoje dane osobowe będą udostępnionie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie. 
  b. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości. 
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:
  a. numer klienta, 
  b. numer zamówienia, 
  c. nr Faktury Vat, 
  d. imię i nazwisko,
  e. adres pocztowy
  f. kwota transakcji, 
  g. data transakcji. 
 3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące. 

10. Nasza polityka cookies 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Remex sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem ul. Międzyrzecka 10, 43-225 Wola. 

Pliki cookies gromadzone są przez wtyczkę Amasty. 

11. Użytkownik serwisu bestlaminate.pl ma możliwość: 

 1. wyrażenia zgody na niezbędne cookies, 
 2. personalizacji wybranych cookies, 
 3. akceptacji wszystkich plików cookies, 
 4. odrzucenia wszystkich plików cookies  

12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
 
Szczegółową listę ciasteczek, których używamy znajdziesz pod linkiem > Szczegółowa lista Cookie.

Polityka Prywatności z dnia 27.03.2024r.

Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuje Polityka Prywatności